cz cz cz
clovek

MŮJ ÚČET

REPTIL CLUB

Klub pro všechny teraristy a milovníky přírody. Na tomto místě zveřejníme vaše fotografie, odborné články, zkušenosti z chovu, videa a podobně. Příspěvky zasílejte na adresu redakce portálu.

Krajta královská – plán chovu

KRAJTA KRÁLOVSKÁ – PLÁN CHOVU

Breeding JK

Převod teplot Fahrenheit / Celsius

Nová mutace Confusion

Můj přítel, chovatel pan Stefan Wieser z Německa, poskytl ke zveřejnění na našich stránkách informace ke vzniku nové mutace CONFUSION. Fotografie poskytl pan Stefan Wieser ze svého archivu.

Nová mutace Confusion.

V roce 2008 jsme měli štěstí při importu několika jedinců Python regius z Afriky. Dovezené zvířata zahrnovaly také „Fullstripedame“ (velmi tmavé samice) s redukovanou kresbou a malého samce s podivnou kresbou, hodně oranžové barvy, chybělo jakékoli množství bílé a měl kropenaté břicho. Dokonce tehdy měl takové zvíře také můj přítel a chovatel Willi Obermayer.

V roce 2011 jsme přistoupili k páření poprvé. Byli jsme velmi zvědaví, zda jeho vlastnosti jsou geneticky zděděné. V naší první snášce bylo 7 vajec, z nich jsme potom dostali 3 zvířata, která vypadala stejně jako samec. Tak bylo potvrzeno, že jsme získali novou dominantní nebo co-dominantní mutaci!

Při pojmenovávání jsme se dohodli s Willim, který se mnou pracoval v tomto projektu po celou dobu, na jménu „Confusion“.

Do této chvíle, máme následující odchovy:

„Pastel – Confusion „

„Pinstripe – Confusion“

„Butter – Confusion“

„Spider – Confusion“

„Bumblebee – Confusion“

„Cinnamon – Confusion“

„Mystic – Confusion“

„Mystic – Cinnamon – Confusion“

Jestli bude možné odchovat také formu Super – Confusion, by mělo být jasné v roce 2016!

Confusion-Butter

Confusion Butter

Confusion - Pastel

Confusion Pastel

Confusion (2) – kopie

Confusion

Consfusion-Pinstripe

Confusion Pinstripe

Confusion (5)

Confusion – břicho

admin

WELFARE

 

Co to je Welfare

Z angličtiny doslova přeloženo „péče o pohodu zvířat“. Welfare zahrnuje péči o zdraví zvířat, přirozené chování a podmínky a také například péči o pozitivní emoční stav chovaného zvířete. Všeobecně je slovo Welfare chápáno jako soubor dobrých životních podmínek pro zvířata.

Především se klade důraz na následující oblasti chovu:

  • Dostatek potravy a vody. Zvířata musí mít stálý přístup k hodnotnému krmivu a čerstvé vodě.
  • Vhodná ubikace zvířete. Dostatečně velká, samozřejmostí je tepelný a světelný režim. K tomu i vlhkost vhodná pro daný druh zvířete. Pravidelná údržba a čištění ubikace.
  • Sledování zdravotního stavu zvířete, zabránění možným úrazů a nehodám. V případě potřeby poskytnout veterinární ošetření a péči. Vhodné jsou pravidelné kontroly se zaměřením na zdravotní stav zvířat v chovu.
  • Předcházet strachu a stresu zvířat. K tomu může dojít například nevhodným zacházením, častou manipulací, případně manipulací v době, kdy zvíře podle svého biorytmu normálně spí. U hadů to může být i manipulace v období svleku.
  • Poskytnout zvířeti možnost normálního chování, dostatečný prostor, světlo, teplo a klid.

DOPORUČENÍ ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT

PODMÍNKY CHOVU PLAZŮ V ZAJETÍ

včetně velikosti a základního vybavení chovného zařízení, způsobu chovu, výživy, odchytu a transportu.

DOPORUČENÍ bylo zpracováno v souladu se zákonem ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. DOPORUČENÍ má sloužit především pro osoby, které chtějí zvířata chovat v zájmových chovech a jsou jim podle platných předpisů povinny vytvořit přiměřené podmínky.

Protože si mnoho chovatelů myslí, že podmínky chovu zvířat nejsou nijak a ničím upraveny, nabízím tento metodický materiál. Uvádím výtah z celkového znění a na konci odkaz na celkové znění. Přestože tento materiál nemá sílu zákona, je nutné ho brát velmi vážně.

Pro orgány ochrany zvířat je DOPORUČENÍ metodickou pomůckou

PODMÍNKY CHOVU PLAZŮ V PÉČI ČLOVĚKA

Peče o plazy musí odpovídat nárokům druhu i daného jedince. Chovatel je povinen zajistit svým chovancům péči přiměřenou jejich potřebám, t.j. prostředí a výživu odpovídající nárokům chovaného druhu. Za tím účelem musí sledovat odbornou literaturu v (alespoň) nutném rozsahu. Musí vyloučit takový způsob chovu, který by zvířatům působil strádání, utrpení nebo zbytečný stress. Osvojení nezbytných znalostí by mělo předcházet uvedení zvířete do chovu (pokud lze) a mělo by k nim být přihlíženo při zařizování terária (nebo jiného chovatelského zařízení).

Pro zájmové chovy by měla vždy být dávána přednost chovu zvířat získaných již z odchovů v lidské péči, protože těm lze lépe zajistit vhodné podmínky a nedochází k poškozování (ochuzování) přírodních populací druhu. Každý by se měl včas, t.j. před získáním zvířete rozhodnout, zda je schopen zajistit mu přiměřené podmínky a to i v dospělosti (u plazů s ohledem na velikost dospělců u některých druhů je tato otázka zvláště aktuální) a pokud ne, od chovu zvířete takového druhu upustit. Nelze spolehat na umístění v zoo a podobných zařízeních. Před nákupem si musí osvojit znalosti o biologii příslušného druhu a z toho vyplývající nároky na jeho chov. Musí připravit terárium odpovídající požadavkům druhu. Je třeba dát přednost získání odchovaných zvířat.

Větrání a osvětlení

Plazi jsou ektotermní zvířata (tzn., že podstatnou část tepelné energie nutné k zajištění teploty svého těla získávají z vnějších zdrojů a jen část z vlastního metabolismu. Závislost není pasivní, ale díky behaviorální termoregulaci umožňuje plazům regulovat tělesnou teplotu ve vhodném fyziologickém rozmezí, mají – li k disposici přiměřený tepelný spád v prostředí – tj. teplá i chladnější místa. Jejich životní funkce proto závisí ve velké míře na podmínkách okolí.

Z toho vyplývá to, že pro úspěšný chov má rozhodující význam větrání ubikace, odpovídající přirozeným poměrům. Podle specifických nároků pro druh je mnohdy nutné noční snížení teplotního gradientu. Rozsah minimální a maximální teploty i obvyklé teploty může být velmi různý, odkazy na to budou uvedeny ve specielním dílu. Mnoho plazů má termoregulační schopnost, která jim umožňuje, udržování konstantní tělesné teploty.

U některých druhů je důležité sálavé teplo, spojené se světlem určité intenzity nebo složení. Je třeba používat lampy a zářivky vhodného spektra a jejich správné umístění. Intensita osvětlení má význam pro aktivitu, zbarvení a celkový zdravotní stav. Pro zachování zdraví plazů je také důležitá vlhkost vzduchu a substrátu. Podrobnosti jsou uvedeny ve specializované části.

Všechny faktory by měly odpovídat přírodním podmínkám v původním biotopu. Důležité je znát podmínky mikroklima, které se může někdy značně lišit od makroklimatu. To je od údajů získaných z klimatických atlasů. (Pozor ale, někdy je vhodné liší-li se podmínky v prostředí terária od přírodních, např. s ohledem na možnost přehřívání menších prostor, jiné tvorby mikroklimatu, expozici (slunce) a proudění vzduchu. Zvířata pak mohou lépe prosperovat v podmínkách, které nejsou identické s poměry na lokalitě výskytu)

Pro zabezpečení podmínek chovu musí být k dispozici vhodné přístroje pro měření teploty a vlhkosti vzduchu.

Výživa plazů

Pro každý druh je třeba zajistit odpovídající výživu. Použité krmivo musí obsahovat odpovídající množství vitaminů, minerálů a balastních látek. Je třeba dodat dostatečné množství vody, podle nároku druhu (blíže pro jednotlivé skupiny plazů v dalším textu).

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb. v platném znění) je zakázáno krmit živou potravou (týká se obratlovců). Výjimkou jsou pouze ty druhy plazů, které nejsou schopny přivyknout na krmení mrtvou potravou, tj, u druhů, které jsou schopny přijímat mrtvou živočišnou potravu, musí být krmná zvířata (obratlovci) před podáním zabita a to v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Vybavení terária

Uspořádání terária musí odpovídat nárokům chovaného druhu (např. hrabání, rytí, šplhání, plavání). K důležitému minimálnímu vybavení patří:

– vhodný podkladový substrát (je-li třeba) v dostatečné vrstvě, podle nároku druhu

– druhově specifická možnost úkrytu, podle nároku druhu

– dle potřeby vodní nádrž, bazén

– dle potřeby možnosti šplhání (skály, větve, parkosy) vhodné velikosti a umístění

– dle potřeby osázení rostlinami k docílení vhodného mikroklimatu, jako možnosti úkrytu a     podobně

– před kladením vajec připravit, vhodné kladiště, různé podle nároku druhu (někdy i žádné).

Spojování plazů

U párového a skupinového chovu, je nutné zabránit sociálnímu stresu, musí být zajištěna fungující sociální struktura. Při spojování plazů, se musí posuzovat individuelní rozdíly zvířat. Je také vhodné zajistit více krmných míst. (Pozor – velmi často záleží i na pořadí, v jakém jsou zvířata dána do nádrže. Např. je většinou obtížné, až riskantní, přidávat nové zvíře do skupiny !!! Někdy může být stressem i trvalý párový chov.) Společný chov různých druhů se stejnými nároky na biotop, je možný, zvířata se však nesmí vzájemně rušit. Při vhodné volbě mohou lépe využít nádrž a snížit vnitrodruhové napětí, ale pochopitelně i naopak. Je nutné vyvarovat se nežádoucí hybridizace , řada případů je popsaná u hadů, několik i u ještěrů).

Velikost terária

Stanovit všeobecně platné údaje o velikosti ubikace je vzhledem k rozdílným nárokům plazů, velmi obtížné. Rozměry vycházejí z velikosti trupu, délky těla, délky karapaxu, s ohledem na přiměřenou přirozenou potřebu pohybu. Plochu lze výrazně zvýšit, policemi,terasami a využitím stěn. Dále jsou uvedeny vždy výhradně doporučené minimální rozměry u jednotlivých skupin a druhů plazů.

Péče o plazy

Péče odpovídající nárokům druhu zahrnuje udržování čistoty a hygieny, pravidelnou zdravotní kontrolu a nutné zákroky ošetření.

Zvláštní podmínky

Pro karanténu a ošetření nemocných zvířat a rovněţ při zimování a odchovu mláďat mohou být nutné zvláštní podmínky chovu. Při krátkodobém držení (ne více než několik málo dnů) plazů v rámci terrabazarů apod. mohou být tolerovatelné výjimky u rozměrů ubikace a sociálního složení, ale výhradně pouze po dobu trvání takové akce. Minimální podmínky uvedené v tomto doporučení jsou závazné i pro obchody se zvířaty. (Pozor na stress ze změny prostředí, např. některé drobné leguánky (Leiocephalus) dokáže krátkodobé držení v nevhodných podmínkách téměř úplně vyřídit a rekonvalescence je dlouhá).

Zdroj: ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT

Terraristik.cz

Úpadek chovatelské „štábní kultury“

 

K napsání této úvahy jsem se rozhodnul po jedné z reakcí na můj inzerát na iFauně. Nabízel jsem mimo jiné samičku krajty královské v mutaci Black Pastel. Jedna z reakcí učebnicově ukazuje to, o čem chci mluvit a případně začít diskusi o fenoménu „štábní kultury“ mezi chovateli.

Dobrý den, kolik chcete za samičku Black pastel? Pokud ji ještě máte? Dekuji

Pána nezajímalo nic o původu mláděte, nic k jeho stáří, váze, zdravotnímu stavu, v jakých podmínkách je chováno a pod. Nic, co by se dalo očekávat při jednání o koupi živého tvora. Přitom to bývá pro většinu pravověrných chovatelů to nejdůležitější hledisko. Na základě takových diskusí, dotazů a odpovědí se dá do značné míry odhadnout, do jakých podmínek se mládě dostane a jestli bude v dobrých rukách. Cena je druhotná záležitost. Nikdy nemůže pokrýt vynaložené náklady na docílení odchovů, pokud se jedná opravdu o chov, ne o množírnu, kde je vše podřízeno zisku.

Proto jsem odpověděl tímto způsobem….. „Dobrý den, samičku mám, je několik zájemců. Formulace „kolik za ni chcete“ by byla vhodná snad někde na burze. Já jsem chovatel, ne šmelinář a mám především zájem na tom, aby se moje odchovy dostaly do dobrých rukou. Z toho vyplývá, že hadíky neprodávám jako housky někde na krámě….“

V reakci pán uvedl, že vůbec nepochopil, o co jde. A to je právě ta tragedie. Mnoho lidí vidí ve zvířatech a v poslední době zvláště v plazech, komerční, nebo módní záležitost. Mnoho z takových rychlokvašených chovatelů nemá základní vědomosti o druhu, který chce chovat, nebo který někde na burze koupí. Připouštím, že někteří z nich mají opravdu lásku ke zvířatům, ale přesto se mohou dopouštět týrání zvířete z neznalosti. To je ten lepší případ. Ten horší nastane, když zvířata skupují překupníci a drží je v naprosto tristních podmínkách do doby, než je zašmelí (nemám pro takové jednání jiný výraz) někam jinam. Jak tato zvířata trpí a kolik jich zaplatí životem za takové zacházení se můžeme jen řečnicky ptát. Odpověď by byla…. MNOHO.

ŠTÁBNÍ KULTURA… existuje v podstatě pro každý obor lidské činnosti. Chovatelé by se měli postavit těm, kteří degradují výsledky chovu jen na otázky typu „KOLIK ZA TO CHCETE“? Já bych takovému zájemci neprodal ani bobek hada. Rád si s každým vyměním nejrůznější informace, týkající se chovu a nezatracuji začátečníky, pokud si nechají poradit. Samozřejmě jsou i takoví, kteří všechno ví, všude byli dvakrát a žádné rady a doporučení nepotřebují. Takoví se musí samozřejmě obrátit jinam.

Netvrdím, že ta „moje pravda“ je jen ta jediná správná. Ale jsem přesvědčen, že jedině tímto směrem by se mělo chovatelství ubírat. V zájmu zvířat v našich chovech. Finanční stránku věci odsunout do pozadí a nesnažit se prodat za každou cenu  a každému. I za cenu, že předem můžete předpokládat, jak bude u nového majitele vaše zvíře trpět, nebo bude přinejmenším značně nejistá jeho budoucnost.

Robert Schlesinger, admin Terraristik.cz     
  

Náš cíl je jasný: Razantně zvýšit ochranu zvířat

prof-knotek-p-kovacik2

Jak už jsem dříve avizoval, nehodlám se smířit s tristní situací v oblasti ochrany zvířat proti týrání, s tím souvisejícími podmínkami zvířat u některých „chovatelů“, degradováním zvířat na věc vhodnou pro atraktivní „kšeft“, pašeráctvím, překupnictvím atd. atd.

Oslovil jsem odborníky a také kamaráda, poslance a místopředsedu zemědělského výboru Parlamentu ČR, ing. Pavla Kováčika, který má také tuto problematiku v gesci a navíc je velký milovník zvířat. S velkým potěšením mohu konstatovat, že se oslovení bez váhání připojili k této iniciativě a tato skupina lidí začala pracovat na konkrétních otázkách s cílem prosadit potřebné změny do příslušných zákonů, nebo vyhlášek. Za zcela zásadní pokládám článek pana profesora Zdeňka Knotka, který zpracoval základní směry, kterými se budeme v naší práci ubírat a také naznačil možná řešení. Jak to v životě bývá, může dojít k alternativním řešením, ale cíl je jasný. Razantně zvýšit ochranu zvířat v malochovech a také nabídnout chovatelům a dalším zájemcům informace, které jim pomohou zlepšit zdravotní stav svých zvířat a předcházet jejich nemocem. Otevřeli jsme proto na našem portálu sekci VET PRO PLAZY, která se zabývá výhradně touto tématikou, zveřejňujeme na pokračování knížku prof. Zdeňka Knotka NEMOCI PLAZŮ a uvažujeme o přednáškách pro chovatele a veřejnost, rovněž se zaměřením na problematiku zdraví a komfortu zvířat v našich chovech.

Je mi velkou ctí, že mohu být v týmu, který se začal vytvářet a postupně se velmi pravděpodobně přidají další velmi erudovaní odborníci. Další setkání máme plánované koncem roku a to už se k nám přidá i paní doktorka Eva Čermáková, která je momentálně pracovně v zahraničí, ale na dálku nám držela palce.

Věřím, že většina chovatelské veřejnosti bude naší iniciativu podporovat.       

text a foto Robert Schlesinger, admin Zoohaus.cz

 

TOPlist