facebook
clovek

MŮJ ÚČET

REPTIL CLUB

Klub pro všechny teraristy a milovníky přírody. Na tomto místě zveřejníme vaše fotografie, odborné články, zkušenosti z chovu, videa a podobně. Příspěvky zasílejte na adresu redakce portálu.

leguan

WELFARE

Co to je Welfare

Z angličtiny doslova přeloženo „péče o pohodu zvířat“. Welfare zahrnuje péči o zdraví zvířat, přirozené chování a podmínky a také například péči o pozitivní emoční stav chovaného zvířete. Všeobecně je slovo Welfare chápáno jako soubor dobrých životních podmínek pro zvířata.

Především se klade důraz na následující oblasti chovu:

 • Dostatek potravy a vody. Zvířata musí mít stálý přístup k hodnotnému krmivu a čerstvé vodě.
 • Vhodná ubikace zvířete. Dostatečně velká, samozřejmostí je tepelný a světelný režim. K tomu i vlhkost vhodná pro daný druh zvířete. Pravidelná údržba a čištění ubikace.
 • Sledování zdravotního stavu zvířete, zabránění možným úrazů a nehodám. V případě potřeby poskytnout veterinární ošetření a péči. Vhodné jsou pravidelné kontroly se zaměřením na zdravotní stav zvířat v chovu.
 • Předcházet strachu a stresu zvířat. K tomu může dojít například nevhodným zacházením, častou manipulací, případně manipulací v době, kdy zvíře podle svého biorytmu normálně spí. U hadů to může být i manipulace v období svleku.
 • Poskytnout zvířeti možnost normálního chování, dostatečný prostor, světlo, teplo a klid.

DOPORUČENÍ ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT

PODMÍNKY CHOVU PLAZŮ V ZAJETÍ

včetně velikosti a základního vybavení chovného zařízení, způsobu chovu, výživy, odchytu a transportu.

DOPORUČENÍ bylo zpracováno v souladu se zákonem ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. DOPORUČENÍ má sloužit především pro osoby, které chtějí zvířata chovat v zájmových chovech a jsou jim podle platných předpisů povinny vytvořit přiměřené podmínky.

Protože si mnoho chovatelů myslí, že podmínky chovu zvířat nejsou nijak a ničím upraveny, nabízím tento metodický materiál. Uvádím výtah z celkového znění a na konci odkaz na celkové znění. Přestože tento materiál nemá sílu zákona, je nutné ho brát velmi vážně.

Pro orgány ochrany zvířat je DOPORUČENÍ metodickou pomůckou

PODMÍNKY CHOVU PLAZŮ V PÉČI ČLOVĚKA

Peče o plazy musí odpovídat nárokům druhu i daného jedince. Chovatel je povinen zajistit svým chovancům péči přiměřenou jejich potřebám, t.j. prostředí a výživu odpovídající nárokům chovaného druhu. Za tím účelem musí sledovat odbornou literaturu v (alespoň) nutném rozsahu. Musí vyloučit takový způsob chovu, který by zvířatům působil strádání, utrpení nebo zbytečný stress. Osvojení nezbytných znalostí by mělo předcházet uvedení zvířete do chovu (pokud lze) a mělo by k nim být přihlíženo při zařizování terária (nebo jiného chovatelského zařízení). Pro zájmové chovy by měla vždy být dávána přednost chovu zvířat získaných již z odchovů v lidské péči, protože těm lze lépe zajistit vhodné podmínky a nedochází k poškozování (ochuzování) přírodních populací druhu. Každý by se měl včas, t.j. před získáním zvířete rozhodnout, zda je schopen zajistit mu přiměřené podmínky a to i v dospělosti (u plazů s ohledem na velikost dospělců u některých druhů je tato otázka zvláště aktuální) a pokud ne, od chovu zvířete takového druhu upustit. Nelze spolehat na umístění v zoo a podobných zařízeních. Před nákupem si musí osvojit znalosti o biologii příslušného druhu a z toho vyplývající nároky na jeho chov. Musí připravit terárium odpovídající požadavkům druhu. Je třeba dát přednost získání odchovaných zvířat.

Větrání a osvětlení

Plazi jsou ektotermní zvířata (tzn., že podstatnou část tepelné energie nutné k zajištění teploty svého těla získávají z vnějších zdrojů a jen část z vlastního metabolismu. Závislost není pasivní, ale díky behaviorální termoregulaci umožňuje plazům regulovat tělesnou teplotu ve vhodném fyziologickém rozmezí, mají – li k disposici přiměřený tepelný spád v prostředí – tj. teplá i chladnější místa. Jejich životní funkce proto závisí ve velké míře na podmínkách okolí. Z toho vyplývá to, že pro úspěšný chov má rozhodující význam větrání ubikace, odpovídající přirozeným poměrům. Podle specifických nároků pro druh je mnohdy nutné noční snížení teplotního gradientu. Rozsah minimální a maximální teploty i obvyklé teploty může být velmi různý, odkazy na to budou uvedeny ve specielním dílu. Mnoho plazů má termoregulační schopnost, která jim umožňuje, udržování konstantní tělesné teploty.

U některých druhů je důležité sálavé teplo, spojené se světlem určité intenzity nebo složení. Je třeba používat lampy a zářivky vhodného spektra a jejich správné umístění. Intensita osvětlení má význam pro aktivitu, zbarvení a celkový zdravotní stav. Pro zachování zdraví plazů je také důležitá vlhkost vzduchu a substrátu. Podrobnosti jsou uvedeny ve specializované části. Všechny faktory by měly odpovídat přírodním podmínkám v původním biotopu. Důležité je znát podmínky mikroklima, které se může někdy značně lišit od makroklimatu. To je od údajů získaných z klimatických atlasů. (Pozor ale, někdy je vhodné liší-li se podmínky v prostředí terária od přírodních, např. s ohledem na možnost přehřívání menších prostor, jiné tvorby mikroklimatu, expozici (slunce) a proudění vzduchu. Zvířata pak mohou lépe prosperovat v podmínkách, které nejsou identické s poměry na lokalitě výskytu)

Pro zabezpečení podmínek chovu musí být k dispozici vhodné přístroje pro měření teploty a vlhkosti vzduchu.

Výživa plazů

Pro každý druh je třeba zajistit odpovídající výživu. Použité krmivo musí obsahovat odpovídající množství vitaminů, minerálů a balastních látek. Je třeba dodat dostatečné množství vody, podle nároku druhu (blíže pro jednotlivé skupiny plazů v dalším textu).

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb. v platném znění) je zakázáno krmit živou potravou (týká se obratlovců). Výjimkou jsou pouze ty druhy plazů, které nejsou schopny přivyknout na krmení mrtvou potravou, tj, u druhů, které jsou schopny přijímat mrtvou živočišnou potravu, musí být krmná zvířata (obratlovci) před podáním zabita a to v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Vybavení terária

Uspořádání terária musí odpovídat nárokům chovaného druhu (např. hrabání, rytí, šplhání, plavání). K důležitému minimálnímu vybavení patří:

– vhodný podkladový substrát (je-li třeba) v dostatečné vrstvě, podle nároku druhu

– druhově specifická možnost úkrytu, podle nároku druhu

– dle potřeby vodní nádrž, bazén

– dle potřeby možnosti šplhání (skály, větve, parkosy) vhodné velikosti a umístění

– dle potřeby osázení rostlinami k docílení vhodného mikroklimatu, jako možnosti úkrytu a     podobně

– před kladením vajec připravit, vhodné kladiště, různé podle nároku druhu (někdy i žádné).

Spojování plazů

U párového a skupinového chovu, je nutné zabránit sociálnímu stresu, musí být zajištěna fungující sociální struktura. Při spojování plazů, se musí posuzovat individuelní rozdíly zvířat. Je také vhodné zajistit více krmných míst. (Pozor – velmi často záleží i na pořadí, v jakém jsou zvířata dána do nádrže. Např. je většinou obtížné, až riskantní, přidávat nové zvíře do skupiny !!! Někdy může být stressem i trvalý párový chov.) Společný chov různých druhů se stejnými nároky na biotop, je možný, zvířata se však nesmí vzájemně rušit. Při vhodné volbě mohou lépe využít nádrž a snížit vnitrodruhové napětí, ale pochopitelně i naopak. Je nutné vyvarovat se nežádoucí hybridizace , řada případů je popsaná u hadů, několik i u ještěrů).

Velikost terária

Stanovit všeobecně platné údaje o velikosti ubikace je vzhledem k rozdílným nárokům plazů, velmi obtížné. Rozměry vycházejí z velikosti trupu, délky těla, délky karapaxu, s ohledem na přiměřenou přirozenou potřebu pohybu. Plochu lze výrazně zvýšit, policemi,terasami a využitím stěn. Dále jsou uvedeny vždy výhradně doporučené minimální rozměry u jednotlivých skupin a druhů plazů.

Péče o plazy

Péče odpovídající nárokům druhu zahrnuje udržování čistoty a hygieny, pravidelnou zdravotní kontrolu a nutné zákroky ošetření.

Zvláštní podmínky

Pro karanténu a ošetření nemocných zvířat a rovněţ při zimování a odchovu mláďat mohou být nutné zvláštní podmínky chovu. Při krátkodobém držení (ne více než několik málo dnů) plazů v rámci terrabazarů apod. mohou být tolerovatelné výjimky u rozměrů ubikace a sociálního složení, ale výhradně pouze po dobu trvání takové akce. Minimální podmínky uvedené v tomto doporučení jsou závazné i pro obchody se zvířaty. (Pozor na stress ze změny prostředí, např. některé drobné leguánky (Leiocephalus) dokáže krátkodobé držení v nevhodných podmínkách téměř úplně vyřídit a rekonvalescence je dlouhá).

Zdroj: ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT

Terraristik.cz

wander-adult12

Jak uchovat sarančata v domácích podmínkách

 

Protože se opakují dotazy, co dělat, aby koupená sarančata vydržela do doby než jsou zkrmena, nabízím několik rad a tipů.

Základní podmínky pro držení sarančat jsou TEPLO, SUCHO A SVĚTLO. Teplota by neměla příliš klesat pod 25°C. Optimální je 28-30°C, ale v noci můžou mít chladněji. Sarančata potřebují suché prostředí. Ve vlhku je rychle napadnou roztoči a plísně a to znamená velké ztráty, často kompletního osazení nádrže. Znamená to nekrmit na př. okurky, jablka a další ovoce s vyšším obsahem vody. V období vegetace jsou velmi vhodné listy pampelišky, ale i různé trávy, jitrocel, listy kukuřice apod. Nezkrmené zelené krmení je nutné odstranit z nádrže (viz. výše) V období kdy jsme odkázaní jen na nabídku obchodů je nejvhodnější čínské zelí. Salátům je lépe se raději vyhýbat. Jsou často ošetřeny insekticidy proti škůdcům a po salátu rovněž mohou být velké ztráty.

Základní potravou pro sarančata je ale jemné seno. To je opravdu nezbytné, pro maximální životnost sarančat. Ne hrubé, které někdy nabízejí „zverimexy“ pro králiky a morčata, ale v nabídce jsou i sena jemnější a vhodná pro sarančata. Samozřejmě musí být bez plísní. Jako doplněk je vhodné dávat sarančatům také pšeničné otruby. Dají se koupit v sortimentu potravin. Zelené krmení opravdu jen jako doplněk, hlavní složkou potravy jsou seno a pšeničné otruby. Při tomto krmení není problém se škodlivou vlhkostí a sarančata normálně pokračují ve vývoji.

Světlo stačí v nouzi i denní. Ideální je samozřejmě reflektorová žárovka, stačí cca 25W, ale dá se použít i úsporná (kompaktní) zářivka. Žárovka poskytne navíc zdroj tepla. Na noc je možné osvětlení vypnout. Pokud sarančata nemají dostatek světla, tmavnou a často také ve zvýšené míře hynou. Pozor ovšem na přímé sluneční světlo, např. v blízkosti okna. To může způsobit snadno přehřátí nádrže a úhyn sarančat.

Substrát není nutné dávat. Na dno nádrže postačí rozsypat trochu sena, je možné je poprášit i otrubami. Sarančatům musíme poskytnout dostatek úkrytů. Nejvhodnější jsou proložky z vajíček, najdou se v každé domácnosti. Nařežeme je například na poloviny a nastavíme je vedle sebe k jedné stěně nádrže. Ne naležato, ale proložky musí stát. Nemusíme jimi šetřit. Pokud se sarančata nevyhřívají, jsou často v úkrytech, které jim připravíte. Rovněž bez toho nelze dosáhnout úspěchu.

Při dodržení uvedených podmínek nebývá problém s úhynem sarančat a je možné např. 100 kusů uchovat prakticky bez ztrát až do zkrmení. Samozřejmě v závislosti na počtu „strávníků“. Ale není nutné se bát menší zásoby doma a kupovat sarančata v krabičkách na jedno nakrmení. To je potom zbytečně dost drahá záležitost.

Jako nádrž poslouží větší faunabox, terárium apod. Vzhledem k tomu, že sarančata potřebují dobré větrání, nejsou příliš vhodná např. akvária. Naprosto ideální je nádrž, kde je kostra potažena hliníkovým muším pletivem a osazena žárovkou. Nemusí být velká a dá se celkem bez problémů vyrobit. V takové nádrži by sarančata mohla projít celým životním cyklem bez úhynu.

Přeji hodně úspěchů v chovu.  

Robert Schlesinger, admin Terraristik.cz     

24.12.2016

Úpadek chovatelské „štábní kultury“

 

K napsání této úvahy jsem se rozhodnul po jedné z reakcí na můj inzerát na iFauně. Nabízel jsem mimo jiné samičku krajty královské v mutaci Black Pastel. Jedna z reakcí učebnicově ukazuje to, o čem chci mluvit a případně začít diskusi o fenoménu „štábní kultury“ mezi chovateli.

Dobrý den, kolik chcete za samičku Black pastel? Pokud ji ještě máte? Dekuji

Pána nezajímalo nic o původu mláděte, nic k jeho stáří, váze, zdravotnímu stavu, v jakých podmínkách je chováno a pod. Nic, co by se dalo očekávat při jednání o koupi živého tvora. Přitom to bývá pro většinu pravověrných chovatelů to nejdůležitější hledisko. Na základě takových diskusí, dotazů a odpovědí se dá do značné míry odhadnout, do jakých podmínek se mládě dostane a jestli bude v dobrých rukách. Cena je druhotná záležitost. Nikdy nemůže pokrýt vynaložené náklady na docílení odchovů, pokud se jedná opravdu o chov, ne o množírnu, kde je vše podřízeno zisku.

Proto jsem odpověděl tímto způsobem….. „Dobrý den, samičku mám, je několik zájemců. Formulace „kolik za ni chcete“ by byla vhodná snad někde na burze. Já jsem chovatel, ne šmelinář a mám především zájem na tom, aby se moje odchovy dostaly do dobrých rukou. Z toho vyplývá, že hadíky neprodávám jako housky někde na krámě….“

V reakci pán uvedl, že vůbec nepochopil, o co jde. A to je právě ta tragedie. Mnoho lidí vidí ve zvířatech a v poslední době zvláště v plazech, komerční, nebo módní záležitost. Mnoho z takových rychlokvašených chovatelů nemá základní vědomosti o druhu, který chce chovat, nebo který někde na burze koupí. Připouštím, že někteří z nich mají opravdu lásku ke zvířatům, ale přesto se mohou dopouštět týrání zvířete z neznalosti. To je ten lepší případ. Ten horší nastane, když zvířata skupují překupníci a drží je v naprosto tristních podmínkách do doby, než je zašmelí (nemám pro takové jednání jiný výraz) někam jinam. Jak tato zvířata trpí a kolik jich zaplatí životem za takové zacházení se můžeme jen řečnicky ptát. Odpověď by byla…. MNOHO.

ŠTÁBNÍ KULTURA… existuje v podstatě pro každý obor lidské činnosti. Chovatelé by se měli postavit těm, kteří degradují výsledky chovu jen na otázky typu „KOLIK ZA TO CHCETE“? Já bych takovému zájemci neprodal ani bobek hada. Rád si s každým vyměním nejrůznější informace, týkající se chovu a nezatracuji začátečníky, pokud si nechají poradit. Samozřejmě jsou i takoví, kteří všechno ví, všude byli dvakrát a žádné rady a doporučení nepotřebují. Takoví se musí samozřejmě obrátit jinam.

Netvrdím, že ta „moje pravda“ je jen ta jediná správná. Ale jsem přesvědčen, že jedině tímto směrem by se mělo chovatelství ubírat. V zájmu zvířat v našich chovech. Finanční stránku věci odsunout do pozadí a nesnažit se prodat za každou cenu  a každému. I za cenu, že předem můžete předpokládat, jak bude u nového majitele vaše zvíře trpět, nebo bude přinejmenším značně nejistá jeho budoucnost.

Robert Schlesinger, admin Terraristik.cz     
  

Náš cíl je jasný: Razantně zvýšit ochranu zvířat

prof-knotek-p-kovacik2

Jak už jsem dříve avizoval, nehodlám se smířit s tristní situací v oblasti ochrany zvířat proti týrání, s tím souvisejícími podmínkami zvířat u některých „chovatelů“, degradováním zvířat na věc vhodnou pro atraktivní „kšeft“, pašeráctvím, překupnictvím atd. atd.

Oslovil jsem odborníky a také kamaráda, poslance a místopředsedu zemědělského výboru Parlamentu ČR, ing. Pavla Kováčika, který má také tuto problematiku v gesci a navíc je velký milovník zvířat. S velkým potěšením mohu konstatovat, že se oslovení bez váhání připojili k této iniciativě a tato skupina lidí začala pracovat na konkrétních otázkách s cílem prosadit potřebné změny do příslušných zákonů, nebo vyhlášek. Za zcela zásadní pokládám článek pana profesora Zdeňka Knotka, který zpracoval základní směry, kterými se budeme v naší práci ubírat a také naznačil možná řešení. Jak to v životě bývá, může dojít k alternativním řešením, ale cíl je jasný. Razantně zvýšit ochranu zvířat v malochovech a také nabídnout chovatelům a dalším zájemcům informace, které jim pomohou zlepšit zdravotní stav svých zvířat a předcházet jejich nemocem. Otevřeli jsme proto na našem portálu sekci VET PRO PLAZY, která se zabývá výhradně touto tématikou, zveřejňujeme na pokračování knížku prof. Zdeňka Knotka NEMOCI PLAZŮ a uvažujeme o přednáškách pro chovatele a veřejnost, rovněž se zaměřením na problematiku zdraví a komfortu zvířat v našich chovech.

Je mi velkou ctí, že mohu být v týmu, který se začal vytvářet a postupně se velmi pravděpodobně přidají další velmi erudovaní odborníci. Další setkání máme plánované koncem roku a to už se k nám přidá i paní doktorka Eva Čermáková, která je momentálně pracovně v zahraničí, ale na dálku nám držela palce.

Věřím, že většina chovatelské veřejnosti bude naší iniciativu podporovat.       

text a foto Robert Schlesinger, admin Terraristik.cz

 

prof-knotek

Etické aspekty a dodržování principů Welfare

při chovu a obchodování s plazy

 

Zdeněk Knotek

Podmínky obchodu s plazy a podmínky chovu plazů v soukromých i komerčních chovech jsou v mnoha směrech nevyhovující a úroveň péče je nedostatečná. Závažné prohřešky lze spatřovat v nízké úrovni právní regulace v oblasti obchodu s plazy a odborného dozoru na úrovni: chovatel – obchod – zákazník. Doposud zůstává zcela neřešena otázka původu a zdravotního stavu většiny plazů, kteří jsou nabízeni v oficiálních obchodech. Drastická opatření, která by měla regulovat obchod s exotickými zvířaty, mohou v některých bodech odporovat etickým principům a narážet na porušení zásad animal welfare. Níže jsou uvedeny některé závažné problémy a nabízena jsou též řešení ke zlepšení současného stavu.

Veterinární lékaři se v praxi u zájmových zvířat setkávají s pestrou škálou případů, klientů a pacientů. Tato práce je spojena s vysokými nároky kladenými na zvládání a dodržování etických principů. Závažné prohřešky oproti zásadám animal welfare, které se vyskytují v souvislosti se zájmovým  chovem plazů, lze podle příčin rozdělit na tři základní kategorie: a) chyby, kterých se dopouštějí chovatelé z důvodu nedostatečných znalostí; b) rozdílná odborná úroveň péče poskytované veterinárními pracovišti; c) nízká úroveň právní regulace v oblasti obchodu s plazy, definování zásad veterinární péče a odborného dozoru.

Všechna zvířata chovaná v péči majitele, tedy i plazi, mají základní práva – nebýt trápena, nebít zabíjena (není myšlena nezbytná eutanázie) a cítit se svobodná. Plazi v zájmovém chovu mají právo na ochranu proti podvýživě a hladovění, ochranu proti strádání vlivem nevhodných fyzikálních podmínek, ochranu proti bolesti, ochranu proti zranění a onemocnění a ochranu před působením stresu. Ve své praxi se veterinární lékař setkává až příliš často s případy, kdy jsou základní podmínky chovu plazů nevyhovující a úroveň péče o svěřené jedince je zcela nedostatečná. Kromě nedodržení vhodných prostorových nároků pro chov plazů nejsou v mnoha zájmových chovech respektovány ani podmínky teplotního a světelného režimu. Doposud jsou navíc chovatelé málo informováni o nárocích plazů na vhodné vlnové spektrum záření, podporující aktivitu plazů, příjem potravy (podpora apetitu) a metabolické pochody. Přesto, že existují i opačné závady při instalaci elektropřístrojů v teráriích (způsobujících nadměrné sálání a příliš intenzivní osvit), převažují v praxi případy neostatečného vyhřívání plazů a omezené expozice UVB spektru záření. Chovatelé často nerespektují nároky na délku osvitu terária. Snahy o vytvoření estetického terária mohou mít za následek nadměrnou (v některých případech naopak nedostatečnou) vlhkost vzduchu.

Bez ohledu na mimořádně snadnou možnost získání potřebných informací disponují mnozí chovatelé neuvěřitelně nízkou úrovní základních znalostí. Plazi disponují schopností odolávat nepříznivým podmínkám chovu po dlouhou dobu. Proto mají poruchy zdraví plazů, se kterými je konfrontován veterinární lékař, převážně chronický charakter.

Podceňovány jsou téměř vždy nároky na prostor, což lze do určité míry přičíst i té skutečnosti, že v podstatě neexistují zcela závazné normy pro vymezení prostoru pro jednotlivé druhy plazů. Podpora myšlenky poskytování větších prostor pro plazy v zájmových chovech naráží navíc i na argumenty komerčně angažovaných chovatelů, kteří dodávají plazy na trh. Příkladem mohou být „krabicové chovy hadů“ a existence farem, které se věnují intenzivnímu chovu plazů (želv, ještěrů a hadů) pro komerční účely. Při posuzování etiky chovu plazů je však v tomto směru třeba upozornit na skutečnost, že ani takový komerčně úspěšný odchov plazů nemusí být potvrzením vhodných podmínek chovu, které by respektovaly zásady welfare. Přesto, že některé tyto profesionální chovy mohou, na rozdíl od podmínek v individuálních soukromých chovech, vykazovat vysokou kvalitu technického zabezpečení, nesplňují většinou podmínky přirozeného složení populace a výrazně omezeny jsou i prostorové podmínky, které by měly plazům umožnit přirozené chování.

Zdravotní riziko pro mnohé plazy představuje i naprostá většina komerčně nabízených a doporučovaných typů substrátu do terárií (od hrabanky a písek, přes kokosová vlákna, dřevěné štěpky až po štěrk nebo substrát vhodný do toalet pro kočky). V mnoha případech nejsou dodrženy požadavky na instalaci vhodné formy napájení pro plazy (od nevhodných a nebezpečných nádob až po úplnou absenci nabídky vody pro napájení nebo koupel). V mnoha soukromých chovech plazů chybí v teráriu instalace přirozeného úkrytu. Při získávání základních informací od chovatelů pro zaznamenání potřebných anamnestických údajů bývá značně náročná komunikace s dětmi-majiteli zvířat a komplikovaná je nepřímá komunikace přes členy rodiny, kteří nejsou přímo chovateli prezentovaného pacienta.

Samostatnou kapitolou je spolupráce klienta s veterinárním lékařem po vykonaném diagnostickém vyšetření nebo léčbě pacienta. Skutečností je, poskytnutá doporučení nebývají respektována, většinou bez úmyslu, ale z důvodu nepochopení závažnosti stavu.

Právní regulace obchodu s plazy, definování zásad veterinární péče a odborného dozoru

Přesto, že schopnost některých profesionálních zařízení úspěšně rozmnožovat plazy omezila zásadně nelegální obchod s plazy a snížila tak ohrožení zachování některých druhů ve volné přírodě, respektování etických principů na faremních chovech a u soukromých producentů zůstává nedořešeno. Neřešena je otázka původu a zdravotního stavu většiny plazů, kteří jsou nabízeni v oficiálních obchodech. Absurdní jsou formy takzvaného nezaměnitelného značení, například popisy krunýře lakem. Neméně chybné jsou ovšem i tendence, které jsme zaznamenali v posledním roce – označování elektronickým transpondérem (mikročipem) u drobných mláďat evropských želv, například Testudo hermanni.

Také současný stav široké nabídky plazů v prodejnách nebo formou anonymního zakoupení přes internet, bez minimální garance původu a zdravotního stavu nabízených zvířat, je neudržitelný a vyžaduje větší aktivitu nejen ze strany státní veterinární služby, ale i aktivnější přístup příslušných státních orgánů. Je prokázáno, že mezinárodní obchod s exotickými zvířaty, kde plazi hrají velmi významnou roli, představuje čtvrtou nejvíce lukrativní podnikatelskou aktivitu.   

 

V současné době probíhají v Evropě různé kampaně, které mají za úkol regulovat (především omezit) obchod s exotickými zvířaty a projekty na záchranu zdejší původní fauny. Je třeba zvážit, nakolik mohou být některé aktivity s tím spojené, byť mají obecnou podporu odborné veřejnosti, v konečném řešení neetická a odporující zásadám welfare. Například plošný odchyt a následně hromadná likvidace zavlečených druhů plazů (zejména semiakvatických druhů želv) by etickým principům neodpovídal. Navíc, paralelně provozovaný neomezený prodej mláďat těchto plazů jen situaci zhoršuje. I zde lze hledat aktivní vstup široké veterinární obce, která ctí etické principy své praxe.

V předchozí části bylo upozorněno na některá z častých pochybení a nedostatků, které mají negativní dopad na zdravotní stav plazů v zájmových chovech. Cílem tohoto pojednání však není jen pouhá kritika, ale též konstruktivní návrh k nápravě. Následují základní principy, které mohou neutěšenou situaci (nejen u plazů) postupně upravit.

NABÍZENÁ ŘEŠENÍ

 1. U každého zvířete v zájmovém chovu, tedy i u plazů, je jasně určen konkrétní majitel, plně zodpovědný za podmínky chovu a zdravotní stav zvířete. Tímto majitelem ve smyslu právní zodpovědnosti může být pouze osoba starší 18 let, tedy osoba dospělá a právně plně zodpovědná za své jednání.
 1. Pro každé zvíře v zájmovém chovu musí mít majitel dokument (pracovně jej můžeme označit jako „pet-pas“), ve kterém je jasně uveden původ zvířete, druh, způsob evidence (například číslo elektronického transpondéru, fotodokumentace) a jsou zde uvedeny i základní údaje o zdravotním stavu a provedených vyšetřeních. Je uveden kontakt na spolupracující veterinární pracoviště.
 1. V komerčně orientovaných chovech, které se oficiálně věnují reprodukci plazů a jejich nabídce na trh, jsou u všech chovných jedinců prováděna vyšetření, zaměřená na vyloučení závažných onemocnění a v případě nutnosti jsou provedena i namátková vyšetření k prokázání původu zvířat (shoda nabízených mláďat s rodičovskými plazy). Profesionální chov deklaruje navázaný kontakt s veterinárním pracovištěm, které v chovu zajišťuje nezbytné zdravotní kontroly.
 1. V oficiálních obchodech jsou nabízena pouze zvířata klinicky zdravá, s průkazem původu a potvrzením zdravotní nezávadnosti z původního chovu („pet-pas“). Zvířata jsou nabízena pouze osobám starším 18 let, přičemž jméno a adresa nového majitele jsou zaznamenány a archivovány na příslušné veterinární správě. V prodejnách a karanténních zařízeních obchodu jsou pravidelně prováděny veterinární kontroly, zaměřené na kontrolu dokumentace a dodržování zásad welfare.
 1. Nejsou nabízeny druhy plazů, které jsou chráněny patřičnými mezinárodními i národními zákony a konvencemi (například CITES).
 1. Nejsou nabízeny nebezpečné druhy plazů (kategorie nebezpečných druhů plazů musí být znovu jasně definována). V každém případě zahrnuje jedovaté druhy plazů a velké druhy varanů.
 1. Není povoleno obchodovat s plazy, pocházejícími z volné přírody.
 1. U skupin plazů (ještěři, hadi, želvy) je obchod omezen na věkové kategorie – nabízena jsou pouze zvířata, která dosáhla určité velikosti, která zaručuje naději na úspěšný chov. V běžném prodeji nejsou nabízeny druhy a kategorie plazů, u kterých je minimální naděje na úspěšný chov (tuto kategorii je třeba jasně definovat).

 

Adresa autora:

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. Dipl. ECZM (herpetology)

European Veterinary Specialist in Zoological Medicine (Herpetology)

přednosta kliniky – Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců

rada Sekce – Sekce chorob malých zvířat

Fakulta veterinárního lékařství

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého třída 1946/1

612 42 Brno

foto Terraristik.cz
 

 

 

TOPlist