clovek

MŮJ ÚČET

WELFARE

 

Co to je Welfare

Z angličtiny doslova přeloženo „péče o pohodu zvířat“. Welfare zahrnuje péči o zdraví zvířat, přirozené chování a podmínky a také například péči o pozitivní emoční stav chovaného zvířete. Všeobecně je slovo Welfare chápáno jako soubor dobrých životních podmínek pro zvířata.

Především se klade důraz na následující oblasti chovu:

  • Dostatek potravy a vody. Zvířata musí mít stálý přístup k hodnotnému krmivu a čerstvé vodě.
  • Vhodná ubikace zvířete. Dostatečně velká, samozřejmostí je tepelný a světelný režim. K tomu i vlhkost vhodná pro daný druh zvířete. Pravidelná údržba a čištění ubikace.
  • Sledování zdravotního stavu zvířete, zabránění možným úrazů a nehodám. V případě potřeby poskytnout veterinární ošetření a péči. Vhodné jsou pravidelné kontroly se zaměřením na zdravotní stav zvířat v chovu.
  • Předcházet strachu a stresu zvířat. K tomu může dojít například nevhodným zacházením, častou manipulací, případně manipulací v době, kdy zvíře podle svého biorytmu normálně spí. U hadů to může být i manipulace v období svleku.
  • Poskytnout zvířeti možnost normálního chování, dostatečný prostor, světlo, teplo a klid.

DOPORUČENÍ ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT

PODMÍNKY CHOVU PLAZŮ V ZAJETÍ

včetně velikosti a základního vybavení chovného zařízení, způsobu chovu, výživy, odchytu a transportu.

DOPORUČENÍ bylo zpracováno v souladu se zákonem ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. DOPORUČENÍ má sloužit především pro osoby, které chtějí zvířata chovat v zájmových chovech a jsou jim podle platných předpisů povinny vytvořit přiměřené podmínky.

Protože si mnoho chovatelů myslí, že podmínky chovu zvířat nejsou nijak a ničím upraveny, nabízím tento metodický materiál. Uvádím výtah z celkového znění a na konci odkaz na celkové znění. Přestože tento materiál nemá sílu zákona, je nutné ho brát velmi vážně.

Pro orgány ochrany zvířat je DOPORUČENÍ metodickou pomůckou

PODMÍNKY CHOVU PLAZŮ V PÉČI ČLOVĚKA

Peče o plazy musí odpovídat nárokům druhu i daného jedince. Chovatel je povinen zajistit svým chovancům péči přiměřenou jejich potřebám, t.j. prostředí a výživu odpovídající nárokům chovaného druhu. Za tím účelem musí sledovat odbornou literaturu v (alespoň) nutném rozsahu. Musí vyloučit takový způsob chovu, který by zvířatům působil strádání, utrpení nebo zbytečný stress. Osvojení nezbytných znalostí by mělo předcházet uvedení zvířete do chovu (pokud lze) a mělo by k nim být přihlíženo při zařizování terária (nebo jiného chovatelského zařízení).

Pro zájmové chovy by měla vždy být dávána přednost chovu zvířat získaných již z odchovů v lidské péči, protože těm lze lépe zajistit vhodné podmínky a nedochází k poškozování (ochuzování) přírodních populací druhu. Každý by se měl včas, t.j. před získáním zvířete rozhodnout, zda je schopen zajistit mu přiměřené podmínky a to i v dospělosti (u plazů s ohledem na velikost dospělců u některých druhů je tato otázka zvláště aktuální) a pokud ne, od chovu zvířete takového druhu upustit. Nelze spolehat na umístění v zoo a podobných zařízeních. Před nákupem si musí osvojit znalosti o biologii příslušného druhu a z toho vyplývající nároky na jeho chov. Musí připravit terárium odpovídající požadavkům druhu. Je třeba dát přednost získání odchovaných zvířat.

Větrání a osvětlení

Plazi jsou ektotermní zvířata (tzn., že podstatnou část tepelné energie nutné k zajištění teploty svého těla získávají z vnějších zdrojů a jen část z vlastního metabolismu. Závislost není pasivní, ale díky behaviorální termoregulaci umožňuje plazům regulovat tělesnou teplotu ve vhodném fyziologickém rozmezí, mají – li k disposici přiměřený tepelný spád v prostředí – tj. teplá i chladnější místa. Jejich životní funkce proto závisí ve velké míře na podmínkách okolí.

Z toho vyplývá to, že pro úspěšný chov má rozhodující význam větrání ubikace, odpovídající přirozeným poměrům. Podle specifických nároků pro druh je mnohdy nutné noční snížení teplotního gradientu. Rozsah minimální a maximální teploty i obvyklé teploty může být velmi různý, odkazy na to budou uvedeny ve specielním dílu. Mnoho plazů má termoregulační schopnost, která jim umožňuje, udržování konstantní tělesné teploty.

U některých druhů je důležité sálavé teplo, spojené se světlem určité intenzity nebo složení. Je třeba používat lampy a zářivky vhodného spektra a jejich správné umístění. Intensita osvětlení má význam pro aktivitu, zbarvení a celkový zdravotní stav. Pro zachování zdraví plazů je také důležitá vlhkost vzduchu a substrátu. Podrobnosti jsou uvedeny ve specializované části.

Všechny faktory by měly odpovídat přírodním podmínkám v původním biotopu. Důležité je znát podmínky mikroklima, které se může někdy značně lišit od makroklimatu. To je od údajů získaných z klimatických atlasů. (Pozor ale, někdy je vhodné liší-li se podmínky v prostředí terária od přírodních, např. s ohledem na možnost přehřívání menších prostor, jiné tvorby mikroklimatu, expozici (slunce) a proudění vzduchu. Zvířata pak mohou lépe prosperovat v podmínkách, které nejsou identické s poměry na lokalitě výskytu)

Pro zabezpečení podmínek chovu musí být k dispozici vhodné přístroje pro měření teploty a vlhkosti vzduchu.

Výživa plazů

Pro každý druh je třeba zajistit odpovídající výživu. Použité krmivo musí obsahovat odpovídající množství vitaminů, minerálů a balastních látek. Je třeba dodat dostatečné množství vody, podle nároku druhu (blíže pro jednotlivé skupiny plazů v dalším textu).

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb. v platném znění) je zakázáno krmit živou potravou (týká se obratlovců). Výjimkou jsou pouze ty druhy plazů, které nejsou schopny přivyknout na krmení mrtvou potravou, tj, u druhů, které jsou schopny přijímat mrtvou živočišnou potravu, musí být krmná zvířata (obratlovci) před podáním zabita a to v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Vybavení terária

Uspořádání terária musí odpovídat nárokům chovaného druhu (např. hrabání, rytí, šplhání, plavání). K důležitému minimálnímu vybavení patří:

– vhodný podkladový substrát (je-li třeba) v dostatečné vrstvě, podle nároku druhu

– druhově specifická možnost úkrytu, podle nároku druhu

– dle potřeby vodní nádrž, bazén

– dle potřeby možnosti šplhání (skály, větve, parkosy) vhodné velikosti a umístění

– dle potřeby osázení rostlinami k docílení vhodného mikroklimatu, jako možnosti úkrytu a     podobně

– před kladením vajec připravit, vhodné kladiště, různé podle nároku druhu (někdy i žádné).

Spojování plazů

U párového a skupinového chovu, je nutné zabránit sociálnímu stresu, musí být zajištěna fungující sociální struktura. Při spojování plazů, se musí posuzovat individuelní rozdíly zvířat. Je také vhodné zajistit více krmných míst. (Pozor – velmi často záleží i na pořadí, v jakém jsou zvířata dána do nádrže. Např. je většinou obtížné, až riskantní, přidávat nové zvíře do skupiny !!! Někdy může být stressem i trvalý párový chov.) Společný chov různých druhů se stejnými nároky na biotop, je možný, zvířata se však nesmí vzájemně rušit. Při vhodné volbě mohou lépe využít nádrž a snížit vnitrodruhové napětí, ale pochopitelně i naopak. Je nutné vyvarovat se nežádoucí hybridizace , řada případů je popsaná u hadů, několik i u ještěrů).

Velikost terária

Stanovit všeobecně platné údaje o velikosti ubikace je vzhledem k rozdílným nárokům plazů, velmi obtížné. Rozměry vycházejí z velikosti trupu, délky těla, délky karapaxu, s ohledem na přiměřenou přirozenou potřebu pohybu. Plochu lze výrazně zvýšit, policemi,terasami a využitím stěn. Dále jsou uvedeny vždy výhradně doporučené minimální rozměry u jednotlivých skupin a druhů plazů.

Péče o plazy

Péče odpovídající nárokům druhu zahrnuje udržování čistoty a hygieny, pravidelnou zdravotní kontrolu a nutné zákroky ošetření.

Zvláštní podmínky

Pro karanténu a ošetření nemocných zvířat a rovněţ při zimování a odchovu mláďat mohou být nutné zvláštní podmínky chovu. Při krátkodobém držení (ne více než několik málo dnů) plazů v rámci terrabazarů apod. mohou být tolerovatelné výjimky u rozměrů ubikace a sociálního složení, ale výhradně pouze po dobu trvání takové akce. Minimální podmínky uvedené v tomto doporučení jsou závazné i pro obchody se zvířaty. (Pozor na stress ze změny prostředí, např. některé drobné leguánky (Leiocephalus) dokáže krátkodobé držení v nevhodných podmínkách téměř úplně vyřídit a rekonvalescence je dlouhá).

Zdroj: ÚSTŘEDNÍ KOMISE PRO OCHRANU ZVÍŘAT

Terraristik.cz

TOPlist